Stichting Vrienden van Park Zorgvliet

 

Welkom op onze website!

Hier vindt u alle nieuws en informatie over onze organisatie, onze missie en onze activiteiten.

We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

Word ook Vriend!

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het beleid t.a.v. de kaartverkoop voor Park Sorghvliet veranderd.


Alle kaarten zijn uitverkocht!

Kijk voor actuele informatie op de officiele website van de Stichting Vrienden: www.vriendenvanparksorghvliet.nl


 

Bij een donatie vanaf 7 euro (zonder toegangskaart)  bent u Vriend en ontvangt u in 2023 nog de jaarlijkse Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de jaarlijkse activiteit.


De maximale groepsgrootte per toegangskaart is 3 personen tenzij de beheerder van het park anders bepaalt.
Kinderen onder de 12 jaar tellen voor de toegang van het park volledig mee als persoon.
Toegang 
Bericht van de terreinbeheerder Park Sorghvliet Erik Evers.

  • Volg de lokale aanwijzingen die aangebracht zijn op borden en van de toezichthouder;
  • Toiletbezoek en toegang tot het beheerdersonderkomen niet mogelijk;
  • Heeft u verschijnselen van griep en of verkoudheid, blijf thuis en bezoek het park niet;
  • Neem alle aanwijzingen serieus en heb respect voor de dienstdoende toezichthouder.


Bescherming


Park Sorghvliet dient vanwege de cultuurhistorische waarde en de bijzondere flora en fauna zorgvuldig beschermd te worden. Het park is daarom alleen toegankelijk met een geldige toegangskaart die u bij uw bezoek dient te kunnen tonen.


Vriend worden

Om in 2023 Vriend te worden (zonder toegangskaart) kunt u een financiële bijdrage storten als donateur/Vriend vanaf € 7 per jaar.
Bij donatie van € 7 ontvangt u de jaarlijkse Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de jaarlijkse activiteit.
Een donatie is een kalenderjaar geldig (van 1 januari tot 31 december).

 U kunt vanaf 15 december een toegangskaart à € 8,50 kopen (zonder Vriend te worden en zonder donatie) . De kaarten zijn  verkrijgbaar bij de VVV Den Haag. De toegangskaart is een jaarkaart, te gebruiken tot maximaal 3 personen en geldig van 1 januari tot en met 31 december. 


LET OP! De kaarten zijn snel uitverkocht.


Wij verwelkomen u graag als Vriend van Park Sorghvliet. Een eeuwenoud park dat is uitgegroeid tot het bijzondere park van nu om te beleven, te ruiken en te voelen. 

Over ons

Na gesprekken met de terreinbeheerder en een aantal gelijkgestemden is de Vriendenstichtring voor Park Sorghvliet opgericht.
Wat is er interessanter voor een bijzonder park als Park Sorghvliet, schatkamer van de stad en tuin van het Catshuis, dan ondersteund te worden door een eigen Vriendenstichtring?
De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet is in april 2014 opgericht en bestaat nu uit honderden Vrienden.

Doel:

De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet heeft ten doel, het mede beschermen van de bijzondere cultuurhistorische waarden in Park Sorghvliet, teneinde de biodiversiteit in het park en de flora en fauna in stand te houden.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- voor de toekomst de balans tussen de beperkte toegankelijkheid en de kwetsbare natuurwaarden in Park Sorghvliet voor de stad mede te helpen behouden en te beschermen. 
- het werven van fondsen afkomstig van donateurs (vrienden) en/of sponsoren en/of sympathisanten van de stichting en deze fondsen waar mogelijk ter beschikking te stellen aan Park Sorghvliet t.b.v. instandhouding en eventueel onderhoud van het park.

Missie

Het bestuur van de stichting bestaat uit actief betrokken bewoners, die hart hebben voor de bijzondere flora en fauna in Park Sorghvliet. Het bestuur ziet het als haar taak om mede het eeuwenoude, groene monument Park Sorghvliet, met poorten, bruggetjes en muur te behouden en te beschermen, zodat de natuur en het groen in het park voor de toekomst in stand gehouden kunnen worden als bijzondere schatkamer en oase van rust.
Om de bijzondere flora en fauna te kunnen behouden voor volgende generaties is het noodzakelijk de rust in het park bewaren door het aantal bezoekers beperkt te houden.

Visie

Indien aan de orde in de toekomst, wil het bestuur graag waar mogelijk actief meedenken over het park. Ook wil het bestuur als klankbord fungeren voor opmerkingen van bewoners en gebruikers en hen informeren over het park in een Nieuwsbrief.

Kortom: het mede beschermen, behouden, versterken in de ruimste zin van het woord, van de belangen van het park.

Over Park Sorghvliet

Park Sorghvliet is eigendom van de Staat en in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf. In 2010 heeft het park de status van “Groen Monument” van het Rijk gekregen.

Park Sorghvliet is 25 hectare groot en ademt de sfeer uit van een eeuwenoud landgoed. Het gebied heeft een stelsel van paden, zicht-assen en lanen. Er zijn overblijfselen van een voormalige tuinaanleg, zoals Versailles, te ontdekken in de vorm van bruggetjes en aarden wallen.  

Park Sorghvliet is een oase van rust, midden in een drukke stad. Een bijzondere plek, met zijn dynamiek, mystiek en sprookjesachtig karakter geliefd bij mensen uit de omgeving, waar rust heerst, waar vogelgebieden niet worden verstoord, waar men kan wandelen en een boek lezen op een bankje en ja, waar je iets meer moeite voor moet doen om het te kunnen betreden. Vaak is de parkbezoeker er alleen omringd door de natuur en haar schoonheid. Een bos om te ruiken, te proeven en te voelen.  

In 1957 werd Park Sorghvliet opengesteld voor publiek.

 

Voor natuurliefhebbers is er genoeg te genieten in Park Sorghvliet. Het park is een oase van rust in de stad, kent meer dan tweehonderd soorten planten, waaronder een rijke stinzenflora die karakteristiek is voor de beplanting op oude landgoederen. Zo is de  steenbreekvaren (Asplenium trichomanes) in het park te vinden. Een wettelijk beschermde, inheemse plantensoort als bedoeld in de Flora- en faunawet. Een zeldzame varen met donkere bladsteel en bladspil. De plant groeit op muren, aarden wallen en langs bosgreppels. Wie ook van de grote velden met sneeuwklokjes, bosanemonen, boshyacinten en lelietjes der dalen wil genieten, kan het park het beste tussen maart en mei bezoeken.

Het park telt verder zo'n zestig soorten vogels,waaronder de ijsvogel, zes soorten vleermuizen en veel vlinders. De rugstreeppad, de kleine groene kikker, de kleine salamander en de bruine kikker zijn vaste bewoners van het park, net zoals eekhoorns, muizen, wezels, bunzingen en vossen.                                                                         

 

Toegang

Park Sorghvliet is vanwege de cultuurhistorische waarden en de bijzondere flora en fauna alleen toegankelijk met een toegangskaart en dient zorgvuldig beschermd te worden.

Het park is alleen toegankelijk met een jaarkaart (€ 8,50).

Groepsbezoek (meer dan tien personen) is alleen toegestaan met toestemming van de beheerder. Trimmen en honden, paarden en fietsen zijn niet toegestaan.

Het park is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De paden zijn onverhard, dus bij regen moeilijker begaanbaar.

Openingstijden

    1 april - 1 oktober: 9.00 uur - 18.00 uur

    1 oktober - 1 april: 9.00 uur - 16.00 uur

Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag is het park gesloten

De ingang van Park Sorghvliet ligt aan de Scheveningseweg 24a.

E-mail: park.sorghvliet@rvob.nl

 


.


Geschiedenis

Parken zijn voor veel burgers van de groene stad Den Haag vanzelfsprekend.

Vroeger was er echter weinig openbaar groen in steden. Er waren wel particuliere tuinen of kloostertuinen, maar die waren meestal niet toegankelijk.

Toen de bevolking van de stad verder toenam kwamen mensen steeds dichter op elkaar te wonen, vaak zonder eigen tuin. Er ontstond steeds meer behoefte om in of vlakbij de stad te wandelen in de frisse lucht. Welgestelde burgers wilden echter graag rustig buiten de stad wonen.

In de loop van de tijd werden bestaande sloten uitgebaggerd en gedempt,  vijvers en sloten gegraven, rij- en wandelwegen, riolering en duikers aangelegd en karakteristieke bruggen van hout en cement gebouwd. Taluds naar het water en grasvelden werden aangelegd, struiken en bomen werden aangeplant.   

Grondlegger van Park Sorghvliet is raadspensionaris Jacob Cats (1577-1660). Hij kocht in 1643 een boerderij met omliggende landerijen om er zijn landgoed van te maken. Met behulp van modder uit de door het gebied stromende Haagse beek verrijkte hij de grond en plantte hij vele bomen, heesters en struiken. Hij vormde het gebied om tot een park om zo naast zijn drukke werkzaamheden voldoende tot rust kunnen komen. Vandaar ook dat hij de landerijen Sorgh-Vliet noemde, een gebied waarin hij zijn 'zorgen kon laten vlieden'.

                                Illustratie: Staande aan de ingang van Sorgh-vliet

Jacob Cats schreef de volgende verzen over Sorghvliet:

  Sorgh-vliet

      Ik wil hier mijnen geest in vrijheid laten zweven,
      En laat, al die het lust, bij vorst of prinsen leven;
         Want die een hoge staat, of wichtig ambt bekleedt,
 Is nimmer buiten zorg, en zelden buiten leed.
  Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen,
        Om daar bevrijd te zijn, om daar te zijn verborgen
         Voor streken van het hof, voor steken van de haat,
 En wat er in den Haag niet zelden ommegaat.
     O! waar mij dit vertrek, en volle macht gegeven,
     Om daar met stille geest mijn dagen af te leven,
            Ja, om nooit met een Haag voortaan te zijn gemoeid,
     Als met de haag alleen, die hier bijwijlen bloeit   

 

Ick heb op desen grondt een hoeckje landts bekomen,

en my tot oeffeningh het planten aengenomen,

en schoon het zandigh is, als midden in den duyn,

so worden evenwel de witte klingen bruyn’.

                                                                                            

Bestuur

De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet is opgericht in mei 2014. Dit is gebeurd door mensen met veel interesse en enthousiasme voor het park, de aanwezige bijzondere flora en fauna.

Vanwege de ligging van het park is expliciet in de statuten opgenomen dat bestuursleden uit de wijken Zorgvliet of Duinoord afkomstig dienen te zijn.

•             Bestuursleden dienen zich enthousiast in te zetten voor het doel van de stichting.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: mevrouw D. Nicolai

Secretaris: de heer E. Santhagens

Penningmeester: de heer R. van der Graaf

De oprichters van de stichting behouden blijvend een stem in de keuze van verdere bestuursleden.

 

In English

Friends of Park Sorghvliet Foundation
Welcome to our website: www.vriendenvanparksorghvliet.nl


Access

The tickets are sold out at the VVV.


With a park entrance ticket you can enter the park with a maximum of 3 people.
Children under the age of twelve count as a person for the entrance of the park.

I don't need an access card but would like to be a friend and that's why I donate € 7 on the account number of Stichting Vrienden van Park Sorghvliet:
Triodos Bank, number NL52 TRIO 0197 9000 54 in the name of Stichting Vrienden van Park Sorghvliet, with mention of your address.

Open

1 April - 1 October: 9:00 am - 6:00 pm
1 October - 1 April: 9:00 am - 4:00 pm
New Year's Day, Easter Monday, Whit Monday and Christmas Day the park is closed.
The entrance to Park Sorghvliet is located at Scheveningseweg 24a.

Objectives

The objectives of the Foundation are the maintenance of special cultural, historical and ecological values of Park Sorghvliet in order to preserve the biodiversity in Park Sorghvliet and protect the flora and fauna and to perform all such further acts and activities as are in the widest sense connected therewith, incidental thereto and/or which may be conducive thereto.


-  monitoring the balance between the limited accessibility and preservation of the  fragile nature in Park Sorgvliet for the benefit of the special flora and fauna of the park;

-  raise funds from donors (“Friends”) and or/ sponsors and/or supporters of the foundation and the making available of these funds to the benefit of Park Sorghvliet in conservation and maintenance of the park.

Management Board:

Mrs. D. Nicolai, chairman, e-mail: dnicsteyn@hotmail.com 

Mr.   E.  Santhagens, secretary

Mr.   R. van der Graaf, treasury